SYS_OW

Sys_OW jest wysoko specjalizowanym systemem informatycznym wychodzącym naprzeciw współczesnym wymogom branży mięsnej. W sposób kompleksowy pozwala na kontrolę zarówno przepływu surowców i materiałów jak i poprawności i zgodności z normami procesów produkcyjnych.

System Sys_OW został stworzony w celu :

 • Zautomatyzowania procesów ważenia  surowców, półproduktów i wyrobów.
 • Tworzenia dokumentów WZ, PZ, MM itp. przeważanych surowców, półproduktów i wyrobów.
 • Zbierania danych o przeprowadzonych transakcjach (ważeniach).
 • Ewidencjonowania i obsługi zgłaszanych przez klientów zamówień na towary.
 • Informowania pracowników funkcyjnych o stanach i obrotach w poszczególnych magazynach.
 • Udostępniania innym systemom eksploatowanym w przedsiębiorstwie danych gromadzonych przez Sys_OW.
 • Automatyzacji inwentaryzacji i ważeń kontrolnych surowców, półproduktów i wyrobów w poszczególnych magazynach.
 • Generowania zestawień zbiorczych i przekrojowych wg wzorów ustalonych z użytkownikami.
 • Wspomagania użytkowników w wprowadzeniu polityki cenowej.
 • Wystawiania dokumentów na podstawie protokołów ważeń.
 • Identyfikacji partii towaru, począwszy od skupu a kończąc na wydaniu towaru do klienta.
 • Obsługi hurtowni oraz sklepów firmowych.
 • Obsługi magazynów wysokiego składowania.
 • Rozliczania wydajności produkcyjnych z podziałem na poszczególne etapy.

Podstawowe moduły systemu Sys_OW :

Skup żywca i rejestracja poubojowa
  • Rejestracja skupu zwierząt rzeźnych
  • Kontraktacja i rozliczanie umów kontraktacyjnych.
  • Kontrola poprawności numerów nadawanych w systemie IACS
  • Możliwość wprowadzenia indywidualnych algorytmów rozliczenia z dostawcami zwierząt rzeźnych zarówno przy zakupie na wagę żywą jak i poubojową.
  • Kontrola numerów IACS oraz tatuaży bezpośrednio na stanowisku klasyfikacji poubojowej.
  • Możliwość rejestracji konfiskat częściowych i całkowitych.
  • Faktury RR i dokumenty PZ na zakupiony żywiec.
  • Możliwość automatycznego wystawiania Faktur RR i PZ zarówno na podstawie wagi żywej jak również poubojowej.
  • Obsługa mobilnych punktów skupu żywca
  • Zestawienia dla typów zwierząt rzeźnych, dostawców, producentów, organizatorów skupu.
  • Wydawka półtusz i ćwierci wołowych na podstawie numerów ubojowych lub numerów kolczyków
Zakup surowców i materiałów do produkcji
 • Zlecenia zakupu i kontrola ich realizacji
 • Protokoły rozbieżności dla realizowanych dostaw
 • Kontrola cen i terminów przydatności podczas przyjmowania dostawy
 • Rejestracja numerów partii (nadanych przez dostawcę) w celu identyfikacji oraz określenia składu naszych partii produkcyjnych
 • Kontrola progresji cenowej dla poszczególnych dostawców
Rozbiór
  • Kontrola wydajności rozbiorów wg wzorów rozbioru
  • Wydajności rozbiorowe
  • Planowanie rozbiorów wg zapotrzebowań produkcyjnych oraz zamówień
  • Kalkulacje rozbiorowe (z uwzględnieniem strat) w oparciu o ceny zakupowe, cennikowe lub przewidywane (rynkowe)
Produkcja
 • Planowanie produkcji :
  • Planowanie krótkoterminowe (Na podstawie zamówień, stanów magazynowych oraz możliwości maszyn i urządzeń) - ustalenie wielkości produkcji w poszczególnych asortymentach na wskazany dzień i na wskazaną zmianę
  • Planowanie długoterminowe - ustalenie zapotrzebowania na surowce, przyprawy i dodatki w zadanym przedziale czasowym przy uwzględnieniu prognoz sprzedaży
 • Receptury i kalkulacje cenowe produktów z uwzględnieniem technicznych kosztów wytworzenia (TKW) oraz kosztów ogólnozakładowych.   
 • Receptury wielopoziomowe (Solanki, masowanki, mixy przyprawowe)
 • Zlecenia produkcyjne i kontrola ich realizacji
 • Kontrola partii
 • Kontrola poszczególnych procesów produkcyjnych (Nastrzyk, masowanie, nadziewanie, obróbka termiczna, dojrzewanie)
 • Rejestracja wykorzystania maszyn, urządzeń i komór wędzarniczych
 • Rozliczenie zespołów i brygad produkcyjnych
 • Możliwość kontroli partii produkcyjnych na podstawie wózków, cymbrów lub poprzez odczyt kodów kreskowych i tagów RFID
 • Możliwość rozliczenia partii produktu na podstawie rzeczywistych cen sprzedaży, jak też na podstawie rzeczywistych cen zakupu
Wydawka
 • Wydawanie i kompletacja towaru na podstawie zamówień lub sprzedaż od ręki
 • Bieżąca kontrola realizacji zamówień.
 • Bieżąca kontrola poprawności realizacji każdego zamówienia
 • Możliwość ustalania kolejności realizacji zamówień
 • Bieżący podgląd na stany artykułów w magazynach wydawkowych
 • Możliwość realizacji zamówień i wydawania towaru z kilku magazynów
 • Możliwość jednoczesnej realizacji zamówienia na kilku stanowiskach wagowych
 • Możliwość stosowania „nadważek” i odliczeń wagowych na opakowania lub przewidywane ubytki (mięso). Wielkość wszystkich korekt jest rejestrowana w systemie, co umożliwia ocenę ich prawidłowości
 • Kontrola rotacji towaru (sygnalizowanie wagowemu, że są starsze partie towaru)
 • Obsługa czytników i kolektorów danych
Zamówienia
 • Tradycyjne przyjmowanie i rejestracja zamówień (telefon, Fax)
 • Przyjmowanie zamówień drogą internetową
 • Kontrola ilości przyjętych zamówień oraz ich realizacji w rozbiciu na :
  • Handlowców, trasy, rejony, kierowców
  • Odbiorców i płatników
  • Przyjmujących zamówienie
  • Wagowych
  • Asortyment i grupy asortymentowe
 • Podgląd na bieżący stan magazynów podczas przyjmowania zamówień
 • Informacja o blokadzie przyjmowania zamówień od wybranego klienta np. z powodu zaległości w płatnościach 

 

Fakturowanie i dokumenty FK
 • Wystawianie dokumentów FK na podstawie protokołów.
 • Różne formy wydruków dokumentów w zależności od wymagań klientów.
 • Faktury zbiorcze (Na podstawie np. WZ lub paragonów fiskalnych). Faktury wewnątrzwspólnotowe (UE) i walutowe.
 • Możliwość wystawiania faktur na podstawie paragonów fiskalnych.
 • Automatyczne uwzględnianie funduszu promocji ARiMR.
 • Automatyczne pobieranie i aktualizacja kursów walut.
Identyfikcja partii
 • Unikatowość (niepowtarzalność) nadawanych numerów partii
 • Możliwość odtworzenia listy zastosowanych surowców, półproduktów, przypraw, osłonek, itp. Dla każdego zlecenia produkcyjnego (nr partii)
 • Możliwość odtworzenia pełnej historii operacji związanych z produktem.
 • Możliwość odtworzenia listy odbiorców wyrobu z określonej partii produkcyjne
Kasa i windykacja
 • Możliwość prowadzenia do 10 kas
 • Bieżąca kontrola stanów kas
 • Raporty kasowe
 • Zestawienie zobowiązań i zaległości
 • Możliwość automatycznego rozliczania dokumentów na podstawie plików z banków
 • Zobrazowanie historii płatności w rozbiciu na płatników lub poszczególne dokumenty
Hodowla
 • Prowadzona w oparciu o księgi hodowli
 • Możliwość prowadzenia wielu ksiąg hodowli jednocześnie
 • Definicja pozycji hodowlanej do pojedynczego zwierzęcia (bydło, kozy), grupy zwierząt (drób, trzoda) lub partii hodowlanej/zakupowej
 • Jedna księga hodowli może zawierać wiele pozycji hodowlanych
 • Rejestracja zdarzeń związanych z hodowlą :
  • Zakup, sprzedaż
  • Profilaktyka lekowa
  • Dostawa pasz
  • Ważenia kontrolne
Polityka cenowa
 • Cenniki ogólne, grupowe i indywidualne
 • Dwie ceny dla każdego towaru w cenniku : stała i tymczasowa (promocyjna) z ustaloną datą obowiązywania
 • Promocje ogólne, grupowe i indywidualne
 • Zindywidualizowane algorytmy wyznaczania cen
 • Rabaty i narzuty na grupy asortymentowe
 • Możliwość ustalania relacji pomiędzy cenami, narzutami i rabatami
 • Kontrola dat obowiązywania udzielanych rabatów
 • Możliwość negocjowania i ustalania cen na etapie przyjmowania i rejestracji zamówień (przez uprawnione osoby)
 • Kontrola udzielanych rabatów i uzyskiwanych marż w rozbiciu na :
  • Przedstawicieli handlowych
  • Płatników i odbiorców
  • Osób przyjmujących zamówienia
  • Osoby odpowiedzialne za wystawianie dokumentów FK
Obieg pojemników
 • Kontrola ilości (w rozbiciu na rodzaje) pojemników dla każdego dostawcy, odbiorcy, kierowcy
 • Historia przyjęć/wydań pojemników
 • Uzgadnianie salda pojemników na wybrany dzień
Etykietowanie
 • Centralne projektowanie wzorów etykiet w zależności od :
  • Etykietowanego towaru
  • Rodzaju etykiety (pojedyncza, suma częściowa, zbiorcza, na karton …)
  • Wymagań klienta, dla którego towar jest pakowany
 • Możliwość podłączenie dwóch drukarek do jednego stanowiska wagowego (dwa różne rozmiary etykiet)
 • Indywidualna konfiguracja typów i struktur kodów kreskowych
 • Możliwość wykorzystania szerokiej gamy danych systemowych przy projektowaniu etykiet :
  • Kod towaru (zakładowy, kontrahenta)
  • Waga, cena wartość
  • Skład, warunki przechowywania
  • Daty produkcji, pakowania, przydatności
  • Partie towarowe
 • Możliwość korekty daty ważności w zależności od dnia pakowania (np. w piątek + 3 dni, sobota +2 dni)
Gospodarka magazynowa
 • Bieżąca kontrola stanów magazynowych
 • Inwentaryzacje i kontrola strat i ubytków.
 • Wycena stanów magazynowych dla potrzeb księgowości.
 • Historia realizowanych transakcji wejścia/wyjścia za dowolny przedział czasowy.
 • Możliwość rejestracji kompensat stanów artykułów w ramach tej samej grupy (artykuły takie same lub podobne, różniące się np. tylko sposobem pakowania)
 • Automatyczna (jeśli potrzeba) korekta ubytków (wychłodzenie, wycieki, rozwaga, itp.)
Rejestr wyjazdów
 • Kartoteka kierowców wewnątrz zakładowych
 • Kartoteka kierowców zewnętrznych
 • Rejestr pojazdów wewnętrznych
 • Rejestr pojazdów zewnętrznych
 • Rejestracja i kontrola wagi wyjazdowej
 • Automatyczne wystawianie rejestrów wyjazdów dla kierowców lub tras wyjazdowych
Magazyny wysokiego składowania
 • Możliwość definiowania regałów, półek i pojedynczych miejsc w magazynie
 • Zobrazowanie stanu magazynu /ilościowe, asortymentowe,../ z uwzględnieniem czasu składowania
 • Kompletacja palet pod zamówienia
 • Rozliczenie ubytków na składowaniu
 • Możliwość raportowania usługi składowania, wybijania, załadunku, ...
Sklepy firmowe, hurtownie, oddziały
 • Obsługa sklepów firmowych
 • Zobrazowanie on-line stanów hurtowni i sklepów
 • Zdalna kontrola cen oraz obrotu artykułów
 • Zdalne składanie zamówień
 • Kontrola realizacji dostaw
Raportowanie
 • Wydruk raportu dla każdego etapu produkcyjnego
 • Indywidulane podejście do wymagań Klienta
 • Możliwość indywidualnego projektowania raportu przez Klienta
 • Zestawienia do ARiMR, IJHARS, GUS…
 • Dostęp do raportów z dowolnego miejsca i urządzenia